Všeobecné obchodné podmienky pre právnické osoby a podnikateľov

Všeobecné obchodní podmínky pro právnické osoby a podnikatele

 

obchodní společnosti Airsvent vzduchotechnika & klimatizace s.r.o.  

se sídlem Čumpelíkova 1010/5, 18200 Praha 82

IČO: 03798259

DIČ: CZ03798259

zapsané v obchodním rejstříku: C 237844 - Městský soud v Praze

Telefonní číslo: +420 777 715 612

E-mail: info@bonggo.cz

 

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://www.bonggo.cz/ www.bonggo.eu a prostřednictvím e-mailové, telefonické nebo osobní komunikace.

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Airsvent vzduchotechnika & klimatizace s.r.o., se sídlem Čumpelíkova 1010/5, 18200 Praha 82, identifikační číslo: 03798259, zapsané v obchodním rejstříku C 237844 - Městský soud v Praze (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a právnickou osobou nebo podnikatelem (dále jen „kupující“), oba dále společně jako smluvní strany, prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, nebo formou e-mailové, telefonické nebo osobní komunikace. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese https://www.bonggo.cz/www.bonggo.eu (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je fyzickou osobou - spotřebitelem v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Pro tyto případy platí Všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele.

1.3. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Všechna ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat individuálně ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

1.5. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.6. Zasláním objednávky kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, souhlasí s nimi bez výhrad a bude je v plném znění dodržovat.

1.7. Práva a povinnosti smluvních stran se mimo těchto obchodních podmínek řídí Zásadami ochrany osobních údajů, a dále podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy. V otázkách zde neupravených se vztahy smluvních stran řídí právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek), nebo pokud prostřednictvím jeho účtu dochází k porušování dobrých mravů nebo platných právních předpisů.

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2.7. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet na e-shopu umožňuje vidět ceny klasické maloobchodní spotřebitelské, které jsou veřejné pro všechny zákazníky. Právnické osoby a podnikatelé se registrovat můžou a standardně nakupují za klasické ceny na e-shopu s tím, že se na jejich nákup vážou tyto Obchodní podmínky pro podnikatele a právnické osoby a ne Obchodní podmínky pro spotřebitele.

2.8. V případě zájmu navázat dodavatelské vztahy a možnosti nákupu za velkoobchodní ceny je potřeba kontaktovat e-shop přes e-mailovou adresu info@bonggo.cz.

2.9. Prodávající si vyhrazuje právo neposkytnout velkoobchodní ceník všem kupujícím. Velkoobchodní ceny jsou určeny jenom pro zákazníky odebírající zboží v určitém požadovaném objemu.

2.10. V případě poskytnutí velkoobchodních cen kupujícímu, není pro kupujícího účet na webovém rozhraní dále potřebný. Veškerá komunikace a objednávky se řeší přes e-mail, resp. telefonicky, nebo osobně na prodejně prodávajícího uvedené na webovém rozhraní.

 

3. Uzavření kupní smlouvy a objednávka

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně popisu, obrázků a uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Kupující provádí objednávku prostřednictvím webového rozhraní, popřípadě jiným způsobem uvedeným na webovém rozhraní jako je e-mail, telefon nebo osobní domluva, případně dle dohody smluvních stran. Objednávka musí vždy obsahovat přesný název objednaného zboží, kód produktu, požadované množství, zvolený způsob platby a dopravy a kontaktní údaje kupujícího (jméno a příjmení či název společnosti, identifikační číslo, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu). Kupující je povinen prokázat, že je podnikatelem, a to zadáním platného identifikačního čísla do objednávky.

3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Pokud provádí kupující objednávku přes webové rozhraní, objednávku odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.5. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami pro podnikatele a právnické osoby, dále s podmínkami ochrany osobních údajů a vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby vyřízení objednávky. Tímto souhlasem nedává kupující souhlas se zasíláním obchodních sdělení ani souhlas na jiné marketingové využití jeho osobních údajů.

3.6. V případě objednávky přes webové rozhraní prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.7. V případě objednávky provedené jiným způsobem než přes webové rozhraní, smlouva je uzavřena okamžikem, kdy bylo kupujícímu doručeno přijetí závazné objednávky ze strany prodávajícího.

3.8 V případě poskytnutí velkoobchodních cen zašle prodávající kupujícímu aktuální ceny formou cenové nabídky elektronickou poštou. Smlouva je v tomto případě uzavřena po schválení nabídky kupujícím také formou elektronické komunikace přes e-mail.

3.9. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Prodávající má právo požadovat platbu předem v plné výši.

3.10. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky nebo cenové nabídky má platnost patnáct dnů.

3.11. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího, nebo telefonicky pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty nebo formou SMS.

3.12. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.13. Prodávající má právo pozměnit cenu zboží, pokud to situace vyžaduje, ale musí o tom informovat kupujícího ještě před odesláním objednávky a vystavením faktury. Bez odsouhlasení nové ceny kupujícím nemá prodávající právo objednávku odesílat a ani vystavovat fakturu na novou cenu.

3.14. V případě zrušení objednávky ze strany kupujícího, po závazném potvrzení této objednávky ze strany prodávajícího, má prodávající nárok na storno poplatek ve výši 50 % z ceny zboží. Pokud již prodávající vynaložil v souvislosti se smlouvou náklady, náleží mu též náhrada těchto účelně vynaložených nákladů v plné výši. Storno poplatek neplatí, pokud jde o zrušení objednávky z důvodu změny ceny nebo podstaty objednaného zboží ze strany prodávajícího.

3.15. V případě, že kupující objedná zboží, které není standardně v nabídce na e-shopu, upozorní ho nato prodávající přes e-mail a počká na závazné potvrzení této objednávky. V tomto případě pokud kupující zruší objednávku, u které je oboustranně domluvená cena, má prodávající nárok na storno poplatek ve výši 100% z ceny zboží. Dále má nárok na úhradu všech vynaložených nákladů spojených se smlouvou.

4. Dodací a platební podmínky

 

4.1. Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu dohodnutým způsobem, řádně zabalené a vybavené potřebnými doklady. Doklady jsou poskytovány jenom v českém jazyce.

4.2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • 4.2.1. v hotovosti nebo kartou na provozovně prodávajícího na adrese Sokolovská 158, 180 00 Praha 8;
  • 4.2.2. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
  • 4.2.3. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2700745838/2010 v CZK nebo CZ6720100000002800745843 v €, vedený u společnosti Fio banka a.s., (dále jen „účet prodávajícího“) na základě zálohové faktury;
  • 4.2.4 nebo jiným, individuálně domluveným způsobem.

4.3. Prodávající je oprávněn neumožnit platbu zboží po dodání zboží.

4.4. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši, samozřejmě jenom v případě, když zabezpečuje dopravu pro kupujícího prodávající. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Za dodání zboží kupujícímu se považuje předání zboží prvnímu dopravci. Dodáním zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.

4.5. Před převzetím zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci. Pokud bude zásilka zabalená v černé fólii, kdy není možné zkontrolovat neporušenost obalu, je kupující povinen zásilku rozbalit před převzetím a zkontrolovat stav zásilky. O všech závadách kupující sepíše s dopravcem protokol. Není-li sepsán protokol o závadách, ztrácí kupující nároky plynoucí z porušeného obalu zboží, resp. z porušení zasílaného zboží.

4.6. Neprodleně po převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat zboží, zejména je povinen zkontrolovat počet kusů zboží a jeho kompletnost. V případě zjištění nesouladu je kupující povinen jej oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin od převzetí zboží. Zjištěné závady je kupující povinen vhodným způsobem zdokumentovat a tuto dokumentaci zaslat prodávajícímu spolu s oznámením závady.

4.7. Nepřevzetím zboží ze strany kupujícího není dotčeno právo prodávajícího požadovat úhradu kupní ceny v plné výši.

4.8. Při nepřevzetí zboží budou kupujícímu vyčísleny všechny náklady spojené s dopravou a balením. V případě návratu poškozeného zboží k prodávajícímu je kupující povinen uhradit cenu poškozeného zboží v plné výši i v případě kdy k tomuto poškození dojde v průběhu dopravy a k prodávajícímu se vrátí poškozený balík.

4.9. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. Při bezhotovostní platbě je cena splatná do pěti dnů od přijetí objednávky, není-li smluvními stranami ujednáno jinak. Závazek kupujícího uhradit cenu zboží je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Kupující si je vědom, že při bezhotovostní platbě musí uvádět správný variabilní symbol.

4.10. Při nedodržení doby splatnosti dle těchto obchodních podmínek může být kupujícímu účtován úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok prodávajícího na náhradu škody, která mu prodlením kupujícího vznikla, tím není dotčen.

4.11. V případě prodlení kupujícího s úhradou ceny zboží je prodávající rovněž oprávněn pozastavit další dohodnuté dodávky zboží, a to až do okamžiku úhrady všech splatných dluhů kupujícího.

4.12. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.13. Prodávající je oprávněn požadovat zálohu na objednávku, pokud celková cena objednaného zboží přesáhne 5000 Kč nebo v případě vzájemné domluvy obou stran. Výše zálohy je zpravidla stanovena na 70% celkové ceny objednávky. Konečná výše zálohy je domluvena vždy individuálně v závislosti na povaze zboží a může dosahovat až 100% z celkové ceny.

4.14. Platba za zboží je možná v českých korunách (CZK) nebo v eurech (€).

4.15. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5. Odstoupení od smlouvy

5.1. Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně zboží, které bylo dodáno řádně, včas a bez vad.

5.2. Kupující má právo odstoupit od smlouvy kdykoliv do doby převzetí zboží, ale bere na vědomí, že se v tomto případě použije bod 3.14. a 3.15. těchto obchodních podmínek a prodávající si bude nárokovat storno poplatek.

5.3. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li prodávající v prodlení s dodáním zboží déle než 4 týdny od sjednaného dne dodání.

5.4. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu, která již byla kupujícím zaplacena, bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud kupující žádný do 5 dnů od odstoupení prodávajícímu nesdělí). Prodávající se zavazuje v tomto případě zbytečně neprodlužovat termín vrácení kupní ceny a o termínu vrácení kupní ceny bude kupujícího informovat elektronickou poštou nebo telefonicky.

5.5. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny zboží déle než 4 týdny. Zároveň má v tomto případě prodávající nárok na smluvní pokutu ve výši 50 % z ceny zboží.

5.6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a v případech smluv sjednaných elektronickou cestou též elektronicky. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

5.7. Prodávající si vyhrazuje právo umožnit kupujícímu odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, avšak vrácená částka bude ponížená o částku, o kterou se snížila hodnota zboží a o náklady spojené s vyřízením objednávky. Kupující nemá právo na vrácení dopravného, doběrečného a balného. Pokud kupující vrátí zboží v porušeném obalu, nebo bez obalu, případně bude mít zboží jiné nedostatky, bude vyčíslená hodnota této škody a odečtena od kupní ceny, která se bude kupujícímu vracet. Kupující - podnikatel bere na vědomí, že standardně nemá nárok na odstoupení od smlouvy a že umožnění odstoupení od smlouvy je projevem dobré vůle prodávajícího a nemůže si jej kupující nárokovat.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. Práva z vadného plnění

6.1. Prodávající odpovídá za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží při převzetí zejména:

- je v ujednaném množství;

- odpovídá jakosti a provedení, které byly mezi kupujícím a prodávajícím sjednány, případně podle smluveného vzorku nebo předlohy, popřípadě podle účelu patrného ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý;

- za vadu zboží je též považována situace, kdy prodávající dodá kupujícímu jiné zboží, než jaké bylo mezi nimi sjednáno;

- nemá právní vady, tj. ke zboží nemá majetková práva třetí osoba a zboží je vybaveno dokumenty a doklady potřebnými pro řádné užívání zboží.

6.2. Prodávající neposkytuje žádnou záruku za jakost pro podnikatele a právnické osoby a ustanovení § 2113 občanského zákoníku se neuplatní, nebude-li individuálně sjednáno jinak.

6.3. Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních.

6.4. Za vadu zboží nelze považovat rozdílný motiv, provedení, nebo design u produktů, u kterých na to prodávající kupujícího dopředu upozorní.

6.5. Práva kupujícího z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem, zejména § 2099 až 2117.

6.6. Pokud je vada zboží podstatným porušením smlouvy, náležejí kupujícímu tato práva z vadného plnění:

a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

b) odstranění vady opravou věci;

c) přiměřená sleva z kupní ceny; nebo

d) odstoupení od smlouvy.

6.7. Pokud je vada zboží nepodstatným porušením smlouvy, může kupující požadovat:

a) odstranění vady; nebo 

b) přiměřenou slevu z kupní ceny. 

6.8. O zvoleném způsobu řešení reklamace je kupující povinen informovat prodávajícího při oznámení vady, jinak o něm rozhodne prodávající. Provedenou volbu je možné měnit pouze po dohodě s prodávajícím. Pokud kupující považuje vadu za podstatné porušení smlouvy, je povinen to prodávajícímu doložit. Kupující bere na vědomí, že dokud neuplatní své právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, je prodávající oprávněn dodat mu chybějící zboží nebo odstranit právní vadu (zejména dodat chybějící dokumenty).

6.9. Výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy nelze požadovat v případě, že kupující nemůže věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí v případě, že:

a) došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;

b) kupující použil věc ještě před objevením vady;

c) kupující nezpůsobil nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo

d) kupující věc prodal ještě před objevením vady, anebo pozměnil věc při obvyklém použití; stalo‑li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá mu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

6.10. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud o vadě před převzetím věci věděl nebo vadu sám způsobil.

6.11. Nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:

-   opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;

-   věci prodávané za nižší cenu – pouze ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší cena sjednána; nebo

-   vyplývá-li to z povahy věci.

6.12. Postup při reklamaci

6.12.1. Kupující je povinen reklamaci u prodávajícího uplatnit bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Pro přijímání reklamovaného zboží je určena kontaktní adresa prodávajícího.

6.12.2. Závazný postup při reklamaci:

-   pro rychlejší vyřízení může kupující o reklamaci předem informovat prodávajícího telefonicky, e-mailem či písemně;

-   kupující je povinen informovat prodávajícího o tom, jaké právo z vadného plnění si zvolil, popsat závadu a/nebo popsat, jak se projevuje;

-   reklamované zboží doručí kupující prodávajícímu (jinak než na dobírku, kterou prodávající nepřebírá), přičemž při zasílání je kupující povinen zabalit zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení;

-   kupující ke zboží přiloží doklad o zakoupení zboží či daňový doklad - fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží.

6.12.3. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy bylo prodávajícímu doručeno reklamované zboží. 

6.12.4. V souladu s občanským zákoníkem má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace zboží. Kupující bere na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musí uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

7. Ochrana obchodního tajemství

7.1. Při sjednávání smlouvy a jejím plnění mohou být kupujícímu sděleny informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Kupující se zavazuje tyto informace uchovávat jako důvěrné, neposkytnout je bez souhlasu prodávajícího jiné osobě, nevyužít je k jinému účelu, než k plnění smlouvy, nevyužít jakýmkoliv jiným poškozujícím způsobem.

7.2. Dále se kupující zavazuje, že nebude bez souhlasu prodávajícího pořizovat kopie podkladů předaných mu prodávajícím.

7.3. Kupující se zavazuje neposkytovat, ani k nahlédnutí, žádné podklady ani doklady související s obchodním stykem s prodávajícím. Není tímto samozřejmě dotčena povinnost kupujícího poskytovat doklady k zákonným účelům a povinnostem.

7.4. V případě zjištění, že kupující poskytl podklady k objednávce, individuální cenové nabídky nebo jiné materiály týkající se obchodního vztahu mezi smluvními stranami třetí straně bez souhlasu prodávajícího (mimo zákonných účelů), má prodávající právo požadovat od kupujícího náhradu škody. Smluvní pokuta ujednána v tomto případě mezi smluvními stranami je ve výši 100 000 Kč.

9. Ochrana autorských práv, odpovědnost a užívání webového rozhraní

9.1. Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn autorským právem prodávajícího nebo právy dalších osob. Obsah kupující nesmí měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu prodávajícího či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. 

9.2. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní kupující nesmí používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

9.3. Prodávající nenese odpovědnost za chybné informace uvedené na webovém rozhraní v popise produktů, případně v uvedených parametrech a podobně. Pokud kupující bude čerpat informace z webového rozhraní prodávajícího pro své vlastní účely a má souhlas prodávajícího, je povinen si aktuálnost údajů, resp. jejich správnost ověřit a prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené kupujícímu nepřesnými údaji uvedenými na webovém rozhraní.

9.4. Pokud se při užívání webového rozhraní kupující dopustí jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, je prodávající oprávněn omezit, pozastavit nebo ukončit přístup kupujícího na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě je kupující dále povinen uhradit prodávajícímu škodu, která jednáním kupujícího dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

 

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Pokud vztah související s užitím webového rozhraní nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem (s vyloučením použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží).

10.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2019.